mrt 302015
 

De kern van het denken van Marx

De basis van het denken en het werk van Marx komt voort uit twee hoofdelementen:
1. Zijn opleiding en omgeving waarin in het bijzonder het werk van Hegel een belangrijke rol speelde. Hegel is een van de belangrijkste denkers van de Verlichting. Zijn concept van de dialectiek was een doorbraak in het menselijk denken en legde de weg open naar denkmethoden die meer systeem gericht zijn. In de huidige tijd is dit heel gewoon in het Westen en zijn er vele systemische benaderingen ontwikkeld op vele terreinen.
2. Zijn verwondering over en betrokkenheid met de arbeidersklasse die in zijn tijd in  West Europa voor het overgrote deel in bittere armoede leefde, vooral tijdens de crises die zich regelmatig voordoen. In zijn boek het Kapitaal zijn vele hoofdstukken hieraan gewijd. Deze beschrijvingen, gebaseerd op vele bronnen, vragen een sterke maag bij het lezen. En wat dat laatste betreft is er weinig veranderd als je kennis neemt van de schrijnende armoede in grote delen van vooral Afrika, maar ook op andere continenten. Continue reading »

mrt 252013
 

Een interview met Michael A. Lebowitz door Zhuo Mingliang

 

Denkt u dat het Marxisme nog steeds actueel is? En zo ja, welke delen daarvan?

Ik denk dat het gehele Marxisme relevant is voor het begrijpen van het kapitalisme. Het is een fout te denken dat het kapitalisme veranderd is en dat we daarom het Marxisme moeten veranderen. Marx begreep de aard van het kapitalisme; en hoewel het kapitalisme veranderd is in een aantal van zijn verschijningsvormen, blijft de essentie hetzelfde. Het kapitalisme is een systeem dat gebaseerd is op de uitbuiting en de deformatie van loonarbeiders ten bate van winsten voor degenen die zelf de productiemiddelen bezitten. Dat is niet veranderd. Continue reading »

feb 092013
 

Michael Lebowitz is emeritus hoogleraar economie aan de Simon Fraser University in Vancouver, Canada, en de auteur van Beyond Capital: Marx politieke economie van de arbeidersklasse, winnaar van de Isaac Deutscher Memorial Prize van 2004, en Build It Now: Socialism for th Twinty-First Century. Hij is directeur van Program in Transformative Practice and Human Development, Centro Internacional Miranda, in Caracas, Venezuela. Continue reading »

nov 042012
 

Is het raadzaam voor iemand die geen expert is op het gebied van economische en sociale kwesties standpunten te uiten over het onderwerp socialisme? Ik denk om een aantal redenen van wel.
Laten we eerst deze kwestie beschouwen vanuit het oogpunt van wetenschappelijke kennis. Het zou kunnen blijken dat er geen essentiële methodologische verschillen zijn tussen astronomie en economie: wetenschappers in beide disciplines proberen wetten te ontdekken die geldig zijn voor een afgebakende groep van verschijnselen teneinde de verbinding van deze verschijnselen zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk te maken. Maar in werkelijkheid bestaan deze methodologische verschillen wel. De ontdekking van algemene wetten op het gebied van economie wordt bemoeilijkt door de omstandigheid dat de waargenomen economische verschijnselen vaak beïnvloed zijn door vele factoren, die zeer moeilijk afzonderlijk zijn te evalueren. Bovendien leert de ervaring die is opgedaan sinds het begin van de zogenaamde beschaafde periode van de menselijke geschiedenis – zoals bekend – grotendeels beïnvloed is en beperkt is door oorzaken die zeker niet alleen economisch van aard zijn. Continue reading »